Aktualności » Sołectwo » Statut sołectwa

Zaprenumeruj wiadomości na e-mail

Wprowadź swój adres email aby otrzymywać wiadomości.

Dołącz do 16 pozostałych subskrybentów

Granica administracyjna sołectwa

W Polsce w 2016 roku odnotowano 126 228 pożarów, wśród których były 36 442 pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 29% wszystkich pożarów w Polsce.

Na afiszu

Transmisja z V sesji Rady Miejskiej w Policach 22.01.2019r.

Flesz Tygodnia 18.01.2019

Teletydzień 08.02.2019

Wiadomości z powiatu 27.12.2018

Z życia gminy 10.01.2019

Nasi Partnerzy

Kategorie

Archiwa

Statut sołectwa

STATUT SOŁECTWA PILCHOWO

Rozdział I

Nazwa i obszar.

§ 1. 1. Mieszkańcy sołectwa tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.

       2. Sołectwo Pilchowo, zwane dalej sołectwem jest jednostką pomocniczą Gminy Police.

§ 2. 1. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

  1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r „ Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

  2. Statutu Gminy Police,

  3. niniejszego Statutu.

     2 . Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

     3. Obszar działania sołectwa obejmuje miejscowości: Bartoszewo, Leśno Górne, Pilchowo, Stare Leśno, Sierakowo i Żóltew.

    4. Położenie sołectwa w Gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie niniejszego statutu .

Rozdział lI

Organy sołectwa zakres działania.

§ 3.1. Organami sołectwa są:

          1) zebranie wiejskie,

          2) sołtys.

      2. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa grupującym pełnoletnich mieszkańców sołectwa, stale zamieszkałych na jego terenie.

     3. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa .

     4. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

     5. Kadencja sołtysa rady sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

§ 4.Do zadań sołectwa należy w szczególności:

       1) udział w rozpatrywaniu istotnych spraw dla mieszkańców sołectwa,

       2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,

      3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

      4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,

     5) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

§ 5. 1.Sołectwo zarządza korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w niniejszym statucie.

      2. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego w postaci nieruchomości zabudowanej określonej numerem działki 75/4 o pow. 0,7195 ha, położonej w Pilchowie nr 13A, stanowiącej jednocześnie siedzibę Sołectwa.

     3. Sołectwu przekazuje się sprzęt wykazany w księdze inwentarzowej w Urzędzie Gminy w Policach.

    4. Sołtys zarządza mieniem komunalnym poprzez załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją majątku i utrzymaniem go w stanie nie pogorszonym, zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 6. Swoje zadania sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,

3) występowanie z wnioskami do burmistrza gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

4) współpracę z radnymi z okręgu obejmującego sołectwo w zakresie organizacji spotkań z wyborcami , dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa.

§ 7. 1. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

           1) wybór i odwołanie sołtysa,

           2) wybór i odwołanie rady sołeckiej,

           3) uchwalenie projektu rocznego planu rzeczowo-finansowego,

           4) uchwalanie projektów planów inwestycyjnych sołectwa ich zmian przedkładanych burmistrzowi gminy,

           5) ustalanie cennika za wynajem pomieszczeń,

           6) opiniowanie spraw przedkładanych przez organy gminy.

      2. Zebranie wiejskie może powołać stałe lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i liczebność.

Rozdział IlI

Zasady tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowanych uchwał.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie tworzą stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania, posiadający czynne prawo wyborcze (ukończone 18 lat i stale zamieszkujący na obszarze sołectwa).

       2. Przewodniczący zebrania lub sołtys odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w czasie zebrania; w tym celu ma prawo żądać opuszczenia zebrania przez osoby zakłócające porządek i spokój.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

          1) z własnej inicjatywy,

          2) z inicjatywy rady sołeckiej,

         3) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

         4) na wniosek Rady Miejskiej lub burmistrza gminy.

     2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

     3. O zebraniu wiejskim sołtys zawiadamia mieszkańców w czasie nie krótszym niż 3 dni przed jego terminem. W zawiadomieniu należy podać: datę, godzinę, miejsce, porządek obrad zebrania wiejskiego.

    4. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Miejskiej, burmistrza gminy winno odbyć się w terminie 7 dni od powiadomienia mieszkańców, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy. Wniosek o zwołanie zebrania powinien zawierać uzasadnienie.

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.

         2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys przewodniczy jego obradom . Zebranie wiejskie może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego zebrania.

         3. Porządek obrad ustala sołtys.

        4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z radą sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.

        5. Zebrania wiejskie są protokołowane . Protokolantem powinien być członek rady sołeckiej.

        6. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:

            1) miejsce i datę zebrania ,

            2) porządek zebrania,

            3) treść podejmowanych uchwał, przebieg dyskusji głosowania,

           4) podpisy sołtysa i protokolanta,

           5)  listę obecności.

§ 11. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”.

         2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.

         3. Głosowanie w sposób tajny odbywa się wyłącznie wtedy gdy ustawa tak stanowi.

        4. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys przekazuje burmistrzowi gminy w terminie 10 dni od dnia odbycia zebrania.

       5. Nieważność uchwał sprzecznych z prawem stwierdza Rada Miejska.

Rozdział IV

Sołtys rada sołecka.

§ 12. 1. Mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołtysa radę sołecką liczącą od 4 9 osób.

         2.  Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 13. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

        1) organizowanie koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych,

        2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz ,

        3) kierowanie realizacją uchwał zebrania wiejskiego i rady sołeckiej,

        4) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa kierowanych do organów Gminy,

        5) zwoływanie zebrań wiejskich,

        6) składanie informacji na zebraniach wiejskich o działalności sołtysa,

        7) kierowanie pracą rady sołeckiej,

        8) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez burmistrza gminy,

        9) zarządzanie korzystanie z mienia komunalnego oraz rozporządzanie dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie,

       10) wykonywanie zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów,

       11) prowadzenie dokumentacji z działalności sołectwa.

§ 14. 1. O terminie sesji i porządku obrad Rady Miejskiej zawiadamia się sołtysa.

         2. Sołtys nie będący radnym może uczestniczyć w obradach Rady Miejskiej bez prawa udziału w głosowaniu.

         3. Sołtys ma prawo zabierać głos na sesjach Rady Miejskiej we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Gminy.

         4. Sołtys może podejmować współpracę z komisjami Rady Miejskiej.

§ 15. 1. Sołtysowi przysługuje:

             1) zryczałtowana dieta oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej,

             2) ryczałt za korzystanie z prywatnego telefonu do celów służbowych , w wysokości określonej zarządzeniem burmistrza gminy.

          2. Dieta przysługuje zastępcy sołtysa, wykonującemu przez czas nie krótszy niż 14 dni funkcje statutowe sołtysa – z powodu nieobecności sołtysa, o której mowa w § 20 ust. 6.

          3. Dieta, o której mowa w ust. 2, przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia obowiązków.

§ 16. 1. Sołtys współdziała z radą sołecką jej przewodniczy.

         2. Rada sołecka ma charakter opiniodawczy i inicjujący. Rada sołecka wydaje opinię w formie uchwały, którą podpisuje sołtys.

         3) Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb .

§ 17. Rada Sołecka:

         1) współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,

         2) podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na potrzeby sołectwa.

         3) inicjuje działania społecznie użyteczne dla mieszkańców sołectwa.

Rozdział V

Wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej.

§ 18. 1. Rada Miejska zarządza przeprowadzenie wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej.

         2. Burmistrz gminy zwołuje zebranie i w tym celu określa: datę, godzinę, miejsce , porządek obrad zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania spośród radnych Rady Miejskiej.

         3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 19. 1. Wybory sołtysa członków rady sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 2-5 osób wybranych w głosowaniu jawnym, spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej .

         2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

             1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

             2) przeprowadzenie głosowania,

             3) ustalenie wyników wyborów ,

             4) ogłoszenie wyników wyborów,

             5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów .

         3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

         4. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

         5. Komisja przeprowadza w pierwszej kolejności wybór sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

         6. W przypadku takiej samej ilości głosów komisja zarządza głosowanie dodatkowe.

         7. W przypadku powtórzenia się wyniku głosowania (równej liczby głosów) komisja przeprowadza losowanie; do jednakowych kopert wkłada się kartki z wypisanym nazwiskiem i imieniem kandydata. Po wymieszaniu kopert losuje się jedną z nich.

         8. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje protokolant i przewodniczący zebrania wiejskiego.

§ 20. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji,jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. Uzasadniony wniosek powinien być poddany głosowaniu na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym, w terminie do jednego miesiąca.

         2. Odwołanie może nastąpić na zebraniu wiejskim zwołanym z inicjatywy 1/5 uprawnionych do głosowania.

         3. Odwołanie może nastąpić zwykłą większością głosów w przypadku, gdy w zebraniu uczestniczy przynajmniej 30% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa .

         4. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa burmistrz gminy na podstawie dokumentacji ewidencyjnej ludności.

        5. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa lub burmistrza gminy.

        6. W przypadku gdy sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków, przekazuje je wybranemu przez siebie członkowi rady sołeckiej, przy czym o zaistniałej sytuacji powiadamia pisemnie burmistrza gminy.

§ 21.1.W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa. Rada Miejska zarządza przeprowadzenie wyboru sołtysa .

       2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady sołeckiej przeprowadza się zgodnie z § 18 niniejszego statutu. Protokół z wyborów uzupełniających sołtys przekazuje burmistrzowi gminy.

Rozdział VI

Gospodarka finansowa sołectwa.

§ 22. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy według zasad przyjętych w Urzędzie Gminy

         2. Rada Miejska ustala corocznie wysokość środków przeznaczonych do dyspozycji sołectwa.

         3. Sołectwo przedkłada każdego roku propozycję planu finansowego w terminie i formie zgodnie z zasadami procedury uchwalania budżetu gminy.

§ 23. Środki finansowe sołectwa mogą być wydatkowane na cele określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

§ 24. 1. Sołtys upoważniony jest do składania oświadczeń woli (zawierania umów w formie pisemnej) według wzoru określonego przez Urząd Gminy, względem osób trzecich w sprawie wynajmu pomieszczeń świetlicy na imprezy okolicznościowe (wesela, przyjęcia, uroczystości itp.). Jeden egzemplarz umowy sołtys przekazuje do Urzędu Gminy.

         2. Środki pochodzące z najmu, o którym mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu gminy, o wysokość których będą zwiększane środki finansowe sołectwa przyznane przez Radę Miejską.

         3. Zwiększenie następować będzie, uchwałą Rady Miejskiej, w miarę potrzeb możliwości organizacyjnych w zakresie zmian budżetowych.

         4. Pobieranie dochodów powinno odbywać się według zasad obowiązujących w gminie Police.

         5. Przy zawieraniu umów, sporządzaniu zleceń i zamówień oraz przyznaniu zaliczki finansowej obowiązują zasady przyjęte w Urzędzie Gminy, na podstawie zarządzenia burmistrza gminy.

Rozdział VI

Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 25. 1. Działalność sołectwa kontroluje Rada Miejska poprzez powołaną Komisję Rewizyjną.

         2. Nadzór nad gospodarką finansową sprawami organizacyjnymi sołectwa sprawuje burmistrz gminy, który kontroluje działalność przy pomocy Urzędu Gminy, na zasadach w nim obowiązujących.

         3. Burmistrz gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa . Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organów sołectwa.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 26. 1. Zmian statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

         2.  Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Download (PDF, 647KB)


Czujnik powietrza
Nadchodzące Wydarzenia

Lut
25
pon
19:00 Zajęcia rekreacyjne dla kobiet @ Szkoła Podstawowa w Pilchowie
Zajęcia rekreacyjne dla kobiet @ Szkoła Podstawowa w Pilchowie
Lut 25@19:00 – 20:00
Opis: W  poniedziałki o godz. 19:00   pani Monika Karlińska prowadzi zajęcia rekreacyjne nieodpłatnie dla mieszkanek Sołectwa Pilchowo w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej.
Mar
4
pon
19:00 Zajęcia rekreacyjne dla kobiet @ Szkoła Podstawowa w Pilchowie
Zajęcia rekreacyjne dla kobiet @ Szkoła Podstawowa w Pilchowie
Mar 4@19:00 – 20:00
Opis: W  poniedziałki o godz. 19:00   pani Monika Karlińska prowadzi zajęcia rekreacyjne nieodpłatnie dla mieszkanek Sołectwa Pilchowo w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej.

Pilchowo z lotu ptaka

Nasz dzielnicowy

 

sierż. Rafał Matusiak

tel. 91 42 47 528, kom. 571 323 882
e-mail:  dzielnicowy.police7@sc.policja.gov.pl

Telefony alarmowe

Numer alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe  999
Policja 997
Straż 998
Straż Miejska 986
Pogotowie Energetyczne091 317 57 82
Pogotowie Gazowe992

Przydatne telefonu

Enea- zgłoszenie awarii oświetlenia 91 813 50 35, 91 813 50 00
P.U.P."TRANS-NET" S.A.91 312 11 20
ZWiK Police- zgłaszanie awarii wodociągowej i kanalizacyjnej 994
Ośrodek Pomocy Społecznej 91 42 43 840

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych i wielkogabarytowych.
Usuwanie azbestu w Gminie Police
Kanał RSS- planowane wyłączenia
Rozkład jazdy SPPK
Letnie i zimowe utrzymanie dróg
Facebook
Scroll Up